TÜZÜK

Giriş:

“Parlamentolararası Kudüs Platformu” ortak parlamento çalışmalarının önemi, ekseni ve etkisine olan inancımızdan; Filistin ve Kudüs meselelerine yardım için parlamenterlerin rolünü aktif hale getirmek ve çabalarını koordine etmeye dair kanaatimizden; işgalci İsrail’in genel olarak Filistin’de, özel olarak Kudüs’te yaptığı Yahudileştirme ve insan hakları ihlal siyasetine karşı çıkma görevimizi yapmamızdan; dünya parlamentolarını Siyonist işgalin siyasetlerini ortaya çıkarmak için doğru bir kürsü yapmak; Filistinlilerin, Kudüslülerin, toprağımızın ve semavi dinler ile uluslar arası kanun ve teamüllerin kabul ettiği insan hakları ilkelerine uygun olarak Filistin halkının şerefli bir şekilde yaşama hakkını savunmak için  kuruldu. Bu noktada önce Allah’a tevekkül ediyor ve sonra da dünyanın her tarafında birliğin hedeflerine inanan ve gerçekleşmesi için çalışan bütün parlamenterlerin samimi çabalarına dayanıyoruz.

Birinci Madde: Platformun İsmi

Birliğin resmi ismi “Parlamentolararası Kudüs Platformu”dur. Arapça ismi (Rabitatu barlamaniyyun liecli’l-Kuds), İngilizce ismi “parliamentarians for al quds”dur.

İkinci Madde: Platformun Tanımı

Parlamentolararası Kudüs Platformu, uluslar arası müstakil bir heyet olup Filistin ve Kudüs meselelerine karşı parlamento çalışmalarının rolünü arttırmak, istişare ve koordinasyonda bulunmak üzere dünyanın her tarafındaki parlamenterleri bir araya geitir. Platform, hedeflerini gerçekleştirmek, rolleri olgunlaştırmak ve Platformun mesajını dünya parlamentolarına ulaştırmak için araçlarını geliştirmeye ve metotlarını çeşitlendirmeye çalışacaktır.

Üçüncü Madde: Vizyon

Dünyadaki parlamenterlerin Filistin ve Kudüs noktasındaki rolünü aktif hale getirmek ve koordine etmektir.

Dördüncü Madde: Misyon

Filistin ve Kudüs’e yardım ve bu konuda istişare için dünyanın her tarafındaki parlamenterlerin çabalarını aktif hale getirmek ve koordine etmek; hedeflerini gerçekleştirmek, rolleri olgunlaştırmak ve Platformun mesajını dünya parlamentolarına ulaştırmak için araçlarını geliştirmeye ve metotlarını çeşitlendirmeye çalışmaktır.

Beşinci Madde: Hedefler

Platform, aşağıdaki hedefleri gerçekleştirmek için çalışacaktır:
 • Parlamentolar ve parlamento bloklarında Filistin komisyonları kurmak ve aktif hale getirmek.
 • İşgalci İsrail’in uygulamalarını ortaya çıkarmak için Parlamenterlerin yerel, bölgesel ve uluslar arası rollerini aktif hale getirmek.
 • Hükümetlerin Filistin halkının meselelerini benimsemelerini ve meşru bütün yollarla haklarını savunmalarını sağlamak için parlamenterlerin rolünü aktifleştirmek.
 • Parlamenterleri Filistin halkının uğradığı zulmü ve insan hakları ihlallerinin hakikatini ortaya çıkarmak adına bilgilendirmek.
 • Siyonist yapıya karşı yerel ve uluslar arası çapta dava açmak.
 • Filistin halkının üzerindeki sıkıntıları her türlü vesilelerle ortadan kaldırmak için parlamenterlerin yardım etmesini sağlamak.
 • Filistin ve Kudüs’te mukaddesatın çiğnenmesinin ve Yahudileştirmenin önüne geçmek.
 • Filistin meclisindeki milletvekillerini kaçırma, tutuklama ve uzaklaştırma operasyonlarına meydan okumak.
 • Yerel, bölgesel ve uluslar arası alanda apartheid/ayrım duvarına karşı durmak.

Altıncı Madde: Üyelik

 • Halen görev yapan veya görev yapmış, Filistin meselesine önem veren, Filistinlilerin adil ve meşru her meselesine destek veren ve üyelik başvurusunda bulunan her parlamentere üyelik verilir.
 • Birliğin kurucu heyetinin temsilcilerine üyelik bir hak olarak verilir.
 • Kanuni ve hukuki alanda Filistin ve Kudüs meselesine destek veren müessese ve kişilere şeref üyeliği verilir.
 • Vefat, istifa veya icra kurulunun kararıyla üyelik ihlali durumunda üyelik düşer.
 • İcra kurulu, Genel kurulunun onayıyla yıllık üyelik ücretini belirler.

Yedinci Madde: Finansman Kaynakları

 • Üyelik ücretleri
 • Hibe ve bağışlar
 • Vakıflar

Sekizinci Madde: Yönetim Şeması

Birlik, temel kurumları aracılığıyla hedeflerini gerçekleştirmek için çalışır. Bu temel kurumlar şunlardır:
 • Genel Kurul
 • İcra Kurulu

Dokuzuncu Madde: Genel Kurul

Platformun Genel Kurulu, kuruluş sempozyumuna katılan bütün üyeler ile üyelik şartlarını yerine getiren yeni üyelerden oluşur.
 • Genel Kurul, Platform başkanını ve iki yardımcısını 4 yıllığına seçer.
 • Başkan, Genel Kurul toplantılarını idare eder. Başkan olmadığı zamanlarda bir yardımcısı Genel Kurula başkanlık eder.
 • Genel Kurul, Platformun genel politikalarını belirler.
 • Genel Kurul, planların ve programların uygulanmasını ve yıllık raporların yayınlanmasını denetler.
 • Genel Kurul, içtüzük ve yönetmelikleri yazar; komisyonları kurar.
 • Genel Kurul, yılda bir defa toplanır. Başkan veya üyelerin dörtte birinin çağrısıyla olağan üstü toplanabilir.
 • Genel Kurul, İcra Kurulunun mercii sayılır.

Onuncu Madde: İcra Kurulu

 • İcra Kurulu; Başkan, iki yardımcısı ve yedi üyeden oluşur. Üyeler, Başkanın yardımcıları ile istişare ederek ve coğrafi temsili gözeterek Genel Kurula sunduğu listeye dayanılarak seçilir.
 • İcra kuruluna, Platform Başkanı başkanlık eder. Başkan, birinci dereceden sorumlu olup Birliğin resmi sözcüsüdür.
 • İcra Kurulu, kararlaştırılan planların gerçekleşmesi için çalışacak bir müdürün olduğu özel bir birim kurar.
İcra Kurulu, aşağıdaki maddelerle ilgilenir:
 • Yıllık plan ve programları yapar ve Genel Kurulun onayından sonra bunların gerçekleşmesi için çalışır.
 • Genel Kurulun kararlarını sürekli istişare ile yerine getirir.
 • Genel Kurulun gündemini hazırlar.
 • Platform yıllık sempozyumunu ve yıllık raporlar hazırlar.
 • Platforma üyelik başvurularını alır ve bunları Genel Kurula sunar.
 • Komisyonların işlerini takip eder.

Onuncu Madde: Birlik Merkezi

Platform merkezi İstanbul/Türkiye’de olup İcra Kurulunun kararıyla başka bir yere taşınabilir.

On Birinci Madde: Genel Kurallar